Musisz kliknąć:
Categories
Komentarze
  • Avatar użytkownikaanna { Ja miałam zwyrodnienie kosmówki i co ja się nalatałam po doktorach, to po prostu jedna wielka porażka. Dobrze, że mam to już za sobą. Teraz... } – Lut 24, 8:47 PM
  • Avatar użytkownikaadmin { Ja niedługo będę miała operację i panicznie się boję, bo nie jest to operacja typu wycinanie migdałów. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych większych... } – Lut 03, 1:59 AM
  • Avatar użytkownikaAlicja B. { Ropniak macicy ? Moja siostra miała i bardzo cierpiała. Dostała jeszcze jakieś infekcji i miała różne plamy na brzuchu. } – Sty 24, 8:57 PM

Potrzeby chorobowe

W niektórych wypadkach konsekwencje nałogu powodują zakłócenia lub też zanik zdolności do realizacji czynności seksualnych. Narkotyk może więc przejściowo sprzyjać funkcjom seksualnym, może je blokować, a może też wpływać pośrednio na zmianę ich struktury.

»

Czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe

Dla rozwoju emocjonalno-seksualnego nie mniej ważna od powyższych czynników natury biologicznej jest rola czynników środowiskowych. Wszelkie środowiskowe czynniki natury fizycznej mogą sprzyjać prawidłowemu rozwojowi emocjonalno-seksualnemu lub też wypaczać go poprzez urazy fizyczne czy choroby. Jakiekolwiek uszkodzenie chociażby jednego ze wszystkich powyżej opisanych mechanizmów biologicznych, będące następstwem środowiskowego czynnika natury fizycznej, wydatnie zaburza całokształt rozwoju emocjonalno-seksualnego.

»

PROBLEMY I KONTROWERSJE MORALNE SEKSUOLOGA

Problemy i kontrowersje moralne w rozstrzyganiu zagadnień związanych z praktyką lekarską spotyka się we wszystkich dyscyplinach medycznych. Ich szczególne natężenie, jaskrawość, a nawet dramatyczność uwarunkowane są m.in. tempem rozwoju danej specjalności medycznej.

»

Kliniczne aspekty normy seksualnej

W związku z całokształtem przemian w zakresie poglądów, zwyczajów i obyczajów seksualnych, w świadomości seksualnej oraz w ustosunkowaniu się do sfery życia seksualnego człowieka, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w kręgu kultury zachodniej Europy, coraz wyraźniej zarysowuje się potrzeba określenia normy seksualnej na użytek kliniczny. Jest to zrozumiałe, bowiem lekarz w klinice seksuologicznej musi mieć dobre rozeznanie w zakresie normy i patologii seksualnej. Brak tego rozeznania może powodować szkodliwe dla praktyki klinicznej skutki w postaci przeoczenia zjawisk mających charakter patologiczny lub – co gorsza – w postaci rozpoznania zaburzeń patologicznych oraz podjęcia ich „leczenia” u osób, które w świetle nowej koncepcji normy seksualnej nie reprezentują przypadków patologicznych. Stworzenie uniwersalnej normy klinicznej byłoby zarazem pra- wzorem interdyscyplinarnej normy seksuologicznej, której wypracowanie staje się coraz bardziej konieczne.

»

PRACA PEIRCE’A I NUTTALA

Jedną z pierwszych prac tego rodzaju była praca Peirce’a i Nuttala (1961). Badacze ci obserwowali zachowanie kopulacyjne szczurów w takich warunkach doświadczalnych, w których samica miała możliwość ucieczki po każdej kopulacji do osobnego pomieszczenia, do którego samiec nie był wpuszczany. Okazało się wtedy, że samice przebywały w tym osobnym pomieszczeniu najdłużej po ejakulacjach, krócej po in- tromisjach i najkrócej po kopulacji bez intromisji. W tym samym roku podobne wyniki uzyskał Bermant wykorzystując reakcję instrumentalną polegającą na naciskaniu dźwigni. Stwierdził on również, że najdłuższe latencje reakcji instrumentalnych występowały po ejakulacjach, krótsze po intromisjach itd. Podobne wyniki jak Peirce i Nuttal uzyskali w 1976 r. Schoelch Krieger i współpracownicy. Badacze ci zwrócili ponadto uwagę na rolę współdziałania między samcem i samicą przy powstawaniu różnej długości przerw po poszczególnych rodzajach kontaktów seksualnych. Podkreślono ewentualne znaczenie wokalizacji ultradźwiękowej samców w czasie kopulacji – miałaby ona wpływać hamująco na aktywność seksualną samicy. Bermant i Westbrook (1966) stwierdzili, że obecność koagulatu poejakulacyjnego w drogach rodnych samicy wydłuża przerwę poejakulacyjną, a znieczulenie zewnętrznych dróg rodnych znacznie skraca latencje po poszczególnych rodzajach kopulacji.

»

TORBIEL GRUCZOŁU BARTHOLINA

Torbiele mogą powstawać zarówno w przewodzie, jak i w samym gruczole Bartholina. Pierwsze trafiają się o wicie częściej i są typowymi torbielami retencyjnymi. Jakkolwiek w większości przypadków ich powstanie należy odnieść do zamknięcia przewodu gruczołowego w przebiegu procesu zapalnego, może zdarzyć się, że przeszkoda w odpływie zawartości gruczołu jest czysto mechaniczna (zamknięcie przez drobny kamyk).,

»

OKRES POKWITANIA

Pokwitaniem nazywamy ten okres w życiu kobiety, który stanowi granicę między wiekiem dziecięcym i dojrzałym i w którym występują pewne cechy na- dające mu znamienne piętno. Istotą jego jest zapoczątkowanie wytwarzania pełnowartościowych jaj, co zbiega się przyczynowo i czasowo z szybszym wzrostem ciała i poszczególnych narządów ustroju, wzmożeniem ich czynności oraz wykształceniem się cech płciowych drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zjawiska właściwe okresowi pokwitania są bezpośrednim następstwem wzmożonego wytwarzania gonadotrofin w przednim płacie przysadki mózgowej, co powoduje dojrzewanie gruczołów płciowych oraz zwiększenie wytwarzania hormonów płcio- wych, tj. u kobietyr ciał rujopędnych i hormonu ciałka żółtego. Hormony te z kolei wpływają na dodatkowe narządy płciowe oraz na ogólny rozwój psychiczny i cielesny jednostki.

»

Dieta bogata w węglowodany

Z drugiej strony, gdybyśmy osiągnęli, za pomocą diety, zmniejszenie wagi noworodka, to pozostałaby ona bez wpływu na wielkość główki, odgrywającej największą rolę w prawidłowym mechanizmie porodowym. W odżywianiu konieczne jest dostarczanie dużych ilości węglowodanów, ograniczenie tłuszczów i białka w II połowie ciąży, mało soli, gdyż stwarza to skłonność do obrzęków. »

Muzykoterapia

Skuteczny sposób zagłuszania bólu pacjenta, odwracania jego uwagi od cierpienia, wprowadzania go w miły, intymny nastrój. W zależności od tego, z jakim zabiegiem współgra muzykoterapia, stosuje się na przykład:

»

Środki pobudzające część 2

– 160 prostu jest już przeterminowany, o czym nie zdążyliśmy się jeszcze dowiedzieć.

A Dziewczyna. Środek pobudzający każdego, nawet w czasie snu, z tym że im późniejsza jest data jej ukazania się na rynku, tym siła pobudzenia jest większa. Niedogodnością tego środka jest fakt, że wymaga on lokalu, którym zazwyczaj dysponujemy dopiero wtedy, kiedy – niestety – jest już przeterminowany.

»

Jatrogenia

Po pierwsze, wiele zaburzeń neurotycznych o podłożu egzystencjalnym, korozyjno-konfliktowym lub astenicznym8 wywołuje wśród wielu innych symptomów (nadmierna reaktywność, osłabienie pamięci, lęki, zaburzenia gastryczne itp.) również zakłócenia w sferze seksualnej. Zakłócenia te noszą jednak charakter wtórny są one tylko wyrazem ogólnego zakłócenia regulacji napięć psychicznych i wraz z usunięciem podłoża lub przyczyny nerwicy ustępują samoistnie, jeżeli uprzednio lekarz nie wytworzy jatrogennie9 odrębnie uformowanej nerwicy seksualnej. Jest to już jednak inny problem. ,

»

Stymulacja seksualna mężczyzny

Z badań powyższych wynika, źe na ogół kobiety stymulowane są seksualnie nieco słabiej niż mężczyźni (zwłaszcza gdy obrazki przedstawiają niezwykłe praktyki seksualne), lecz różnica ta jest mała – znacznie mniejsza niż wynika to z uprzednio przedstawionych badań Kin- seya (1948, 1953) oraz moich (1962). Poza tym jednak ok. 40% kobiet wykazuje silniejszą stymulację seksualną pod wpływem obrazków i filmów niż „przeciętny mężczyzna”. W zakresie reakcji emocjonalnych dochodzi do znacznie większej aktywności i labilności u kobiet niż u mężczyzn. W zakresie fizjologicznych reakcji seksualnych oraz zachowania seksualnego nie stwierdzono istotnych różnic między mężczyznami i kobietami. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet pod wpływem stymulacji seksualnej wzrastała aktywność seksualna, potrzeby seksualne oraz pobudliwość fantazji seksualnej. Z badań tych wynika, że kobiety (a przynajmniej te względnie emancypowane, do jakich można zaliczyć stu- v Lubricatio vaginale – zwilżanie się ścian pochwy występujące w czasie podniecenia seksualnego. dentki) podlegają zasadniczo takiej samej stymulacji przez wzrokowe podniety zewnętrzne w postaci obrazków i filmów jak mężczyźni. Podobnie też wyładowują w czynnościach seksualnych indukowane podniecenie seksualne. A zatem można przyjąć, że istniejące dawniej różnice w reaktywności seksualnej mężczyzn i kobiet powstałe wskutek działania wizualnych bodźców zewnętrznych były uwarunkowane nie tyle podłożem fizjologicznym, ile wpływami kulturowymi, a zwłaszcza wzorami zachowania wynikającymi z istnienia podwójnej moralności, surowiej ograniczającej zachowanie seksualne kobiet niż mężczyzn. Za powyższym przemawia szereg spostrzeżeń, takich jak zwiększenie się reaktywności seksualnej kobiet po zażyciu alkoholu lub narkotyków (obniżających hamulce psychiczne), zwiększenie się tej reaktywności w miarę zdobywania coraz większych doświadczeń seksualnych (co również tłumaczy się usuwaniem zahamowań psychicznych) itp. O tym, że kulturowo uformowane nastawienie do seksualizmu rzutuje na reaktywność seksualną, przekonują nas badania antropologiczne. Na przykład Samoanki, wychowywane w duchu entuzjastycznego nastawienia do seksualizmu, wykazują dużą reaktywność seksualną, natomiast kobiety szczepu Manus, żyjącego na Wyspach Admiralicji, którym wpajana jest odraza do życia seksualnego, reagują seksualnie w sposób minimalny.

»